Chinesisches GesundheitsQiGong Chinese Health Qigong Jian Shen QiGong

die Grundlagen des Qigong

  • Daoyin 12 Fa|Daoyin Qigong in 12 Übungen
  • Mawangdui Daoyin Shu|Übungen von Mawangdui
  • Ba Duan Jin|Acht Edle Übungen
  • Yi Jin Jing|Wandlung des Gewebes
  • Wu Qin Xi|Spiel der Fünf Tiere
  • Da Wu|Der große Tanz
  • Liu Zi Jue|Sechs Heilende Laute
  • 12 Duan Jin|12 Edle Übungen im Sitzen
  • Taiji Yangsheng Zhang|TaiJI Fitnessstab